SØG:


Fysisk arbejdsmiljø

 

Loven

 

Arbejdsmiljøloven fastlægger et minimumskrav for, hvad der skal til for at arbejdsmiljøet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, at virksomheden overholder disse minimumskrav. Arbejdstilsynets har til opgave at føre tilsyn med, at virksomhederne overholder kravene.

 

Lovkravene til arbejdsmiljøet er nærmere beskrevet i hovedbekendtgørelserne og i en række særbekendtgørelser. Hovedbekendtgørelserne beskriver de overordnede forhold, mens særbekendtgørelserne beskriver de mere detaljerede lovkrav for en række udvalgte underemner.

 

Der findes hovedbekendtgørelser om følgende seks områder:

  • Arbejdets udførelse
  • Arbejdsstedets indretning
  • Indretning af tekniske hjælpemidler
  • Stoffer og materialer
  • Hvileperioder og fridøgn
  • Unges arbejde

Af særbekendtgørelser er følgende særligt relevant for kontorområdet:

  • Arbejde ved skærmterminaler

 

LÆS MERE

Alle bekendtgørelser

Arbejdstilsynets oversigtsside med alle bekendtgørelser.

www.barkontor.dk/2534

Bekendtgørelse om arbejdets udførelse

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004.

www.barkontor.dk/2503

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001.

www.barkontor.dk/2508

Bekendtgørelser om indretning af tekniske hjælpemidler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 561 af 24. juni 1994 (med senere ændringer).

www.barkontor.dk/2513

Bekendtgørelser om arbejde med stoffer og materialer

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) - med senere ændringer.

www.barkontor.dk/2512

Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 (med senere ændringer).

www.barkontor.dk/2532

Bekendtgørelse om unges arbejde

Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996 (med senere ændringer).

www.barkontor.dk/2533

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1108 af 15. december 1992.

www.barkontor.dk/2535


Arbejdsmiljøcertifikat 923

 

For at få eller beholde et arbejdsmiljøcertifikatet, må virksomheden ikke have arbejdsmiljøproblemer, som vil medføre et påbud fra Arbejdstilsynet. Det gælder dog primært indenfor de såkaldt "væsentlige områder", som på overskriftsniveau er:

 

1. Støj
2. Vibrationer
3. Stråling
4. Termiske belastninger
5. Bevægeapparatbelastninger
6. Psykosociale belastninger (se mere under sektionen Psykisk arbejdsmiljø)
7. Kemiske og biologiske belastninger
8. Indeklimabelastninger
9. Ulykkesrisici
10. Unges arbejde

 

I kan se en liste med en uddybning af de væsentligste områder - og de øvrige krav til virksomhedens arbejdsmiljø - i vejledningen om arbejdsmiljøcertifikat (punkt 5.1 og 5.2).

 

Hvis de uløste arbejdsmiljøproblemer ligger udenfor "de væsentligste områder", er det tilstrækkeligt at have oprettet en handlingsplan i APV'en. Løsningen behøver ikke at være gennemført på det tidspunkt, hvor I ønsker at opnå arbejdsmiljøcertifikat.

 

Sikkerhedsorganisation bør gennemgå alle "de væsentligste områder" og de relevante arbejdsmiljøvejvisere for at vurdere, hvilke punkter det kan være relevant at kortlægge i arbejdspladsvurderingen, og for at afdække, om I har et eller flere væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der skal være løst, inden I ansøger om certifikat (eller om recertificering).

 

Virksomheden skal desuden udforme og vedligeholde procedurer til at sikre, at eksisterende og nye krav i arbejdsmiljølovgivningen bliver identificeret og efterlevet, og at arbejdet med opfyldelse af kravene bliver integreret i arbejdsmiljøledelsessystemet.

 

LÆS MERE
 
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat 923
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 923 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem.
 
Vejledning om arbejdsmiljøcertifikat 923 og 924
At-vejledning F.5.1 om virksomhedernes arbejde med egenindsats med henblik på at erhverve arbejdsmiljøcertifikat samt eksempelsamling. April 2002.Arbejdsmiljøcertifikat 924

For at få eller beholde et arbejdsmiljøcertifikatet, må virksomheden ikke have arbejdsmiljøproblemer, som vil medføre et påbud fra Arbejdstilsynet. Det gælder dog primært indenfor de såkaldt "væsentlige områder", som på overskriftsniveau er:

 

1. Støj
2. Vibrationer
3. Stråling
4. Termiske belastninger
5. Bevægeapparatbelastninger
6. Psykosociale belastninger
7. Kemiske og biologiske belastninger
8. Indeklimabelastninger
9. Ulykkesrisici
10. Unges arbejde

 

I kan se en liste med en uddybning af "de væsentligste områder" - og de øvrige krav til virksomhedens arbejdsmiljø - i vejledningen om arbejdsmiljøcertifikat (punkt 5.1 og 5.2).

 

Hvis de uløste arbejdsmiljøproblemer ligger udenfor "de væsentligste områder", er det tilstrækkeligt at have oprettet en handlingsplan i APV'en. Løsningen behøver ikke at være gennemført på det tidspunkt, hvor I ønsker at opnå arbejdsmiljøcertifikat.

 

Sikkerhedsorganisation bør gennemgå alle "de væsentligste områder" og de relevante arbejdsmiljøvejvisere for at vurdere, hvilke punkter det kan være relevant at kortlægge i arbejdspladsvurderingen, og for at afdække, om I har et eller flere væsentlige arbejdsmiljøproblemer, der skal være løst, inden I ansøger om certifikat (eller om reinspektion).

 

LÆS MERE
 
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøcertifikat 924
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 21. oktober 2001 om arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne.
 
Vejledning om arbejdsmiljøcertifikat 923 og 924
At-vejledning F.5.1 om virksomhedernes arbejde med egenindsats med henblik på at erhverve arbejdsmiljøcertifikat samt eksempelsamling. April 2002.BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION