SØG:


Tilpasset tilsyn

Besøg fra Arbejdstilsynet

 

Grundigt tilsyn, hvis I har problemer

Hvis Arbejdstilsynets screeningsbesøg viser, at virksomheden har problemer med arbejdsmiljøet, bliver den udtaget til et grundigere eftersyn - et såkaldt tilpasset tilsyn.

 

Tidspunktet for gennemførelsen af det tilpassede tilsyn aftales mellem Arbejdstilsynet og virksomheden. I visse tilfælde, for eksempel i små virksomheder, tilbyder Arbejdstilsynet at gennemføre det tilpassede tilsyn direkte i forlængelse af screeningen. Dette forudsætter dog, at virksomheden ønsker det.

 

Første gang Arbejdstilsynet laver et tilpasset tilsyn på virksomheden, kommer de på et grundbesøg, som varer mellem en halv og en hel dag, alt afhængig af virksomhedens type og størrelse. 

 

Ved besøget vurderer Arbejdstilsynet både det konkrete arbejdsmiljø, og hvad virksomheden selv gør for at forbedre det – den såkaldte egenindsats.  Vurderingen kommer til udtryk i en niveauplacering:

 • Niveau 1 er den bedste placering. Her placeres de virksomheder, der viser en tydelig vilje og evne til at forbedre arbejdsmiljøet
 • niveau 2 placeres de virksomheder, som viser vilje til at forbedre arbejdsmiljøet, men som har behov for støtte til at realisere forbedringerne
 • niveau 3 placeres de virksomheder, der har flest problemer med arbejdsmiljøet. Disse virksomheder vil oftere få besøg af Arbejdstilsynet.

Virksomheder, der placeres på niveau 3, vil få et nyt screeningsbesøg inden der er gået to år.

 

Virksomheden kan ikke anke niveauplaceringen, da der udelukkende er tale om et internt prioriteringsredskab for Arbejdstilsynet.

 

Den indledende dialog viser jeres egenindsats

Første aktivitet på grundbesøget er en indledende dialog med den del af ledelsen og medarbejderne, der deltager i arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdstilsynet aftaler et tidspunkt for mødet, inden de kommer på besøg, så både ledelsen og sikkerhedsorganisationen har mulighed for at deltage. I virksomheder uden en sikkerhedsorganisation deltager en repræsentant for medarbejderne.

 

Ved den indledende dialog vil Arbejdstilsynet drøfte, hvordan virksomhedens egen indsats for at forbedre arbejdsmiljøet forløber. De spørgsmål der skal drøftes, er blandt andet:

 • Hvordan virksomhedens arbejde med arbejdspladsvurderingen (APV'en) forløber, og om branchens væsentlige problemer er inddraget i APV'en
 • Hvordan virksomheden organiserer sikkerhedsarbejdet
 • Om virksomheden har haft arbejdsulykker, og hvordan ulykker forebygges
 • Hvordan medarbejdere bliver instrueret, så arbejdet foregår på en arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde
 • Om der gennemføres eftersyn på maskiner, der er omfattet af pligt til periodiske eftersyn. Og om der er brugsanvisninger til farlige maskiner, der er CE-mærket, og som er leveret som nye fra 1995
 • Om virksomheden er tilmeldt og bruger bedriftssundhedstjenestens (BST's) ydelser, hvis virksomheden har pligt til at være tilsluttet en BST, og om virksomheden bruger andre arbejdsmiljørådgivere. (ordningen er under afvikling)
 • Om virksomheden gennemfører regelmæssige gennemgange af arbejdsmiljøarbejdet
 • Om hensyn til arbejdsmiljø inddrages ved design og planlægning
 • Om fremmede håndværkere og underleverandører informeres om arbejdsmiljøkrav
 • Om virksomheden har en arbejdsmiljøpolitik
 • Om et medlem af den øverste ledelse er formand for sikkerhedsorganisationen

 

Den indledende dialog vil danne et billede af, om virksomhedens egen indsats kan karakteriseres som høj, middel eller lav. Arbejdstilsynet anvender et skema til at vurdere virksomhedens egenindsats.

 

En gennemgang på virksomheden viser, hvor godt I forebygger

Efter den indledende dialog gennemgår Arbejdstilsynet virksomheden for at vurdere arbejdsmiljøet. Gennemgangen sker så vidt det er muligt sammen med den daglige ledelse og sikkerhedsgrupperne.

 

Udgangspunktet for gennemgangen af virksomheden er de arbejdsmiljøproblemer, der er typiske i branchen. Hvis der er tale om en stor virksomhed, vil den tilsynsførende i samarbejde med sikkerhedsorganisationen vælge de områder af virksomheden, som kan give et repræsentativt billede af virksomhedens arbejdsmiljø.

 

Efter gennemgangen foretager den tilsynsførende en samlet vurdering af virksomhedens forebyggelsesniveau. Det kan enten karakteriseres som høj, middel eller lav. Den tilsynsførende anvender et skema til at vurdere virksomhedens forebyggelsesniveau.

 

14 dage efter får I svar

Ca. 14 dage efter tilsynsbesøget modtager virksomheden en rapport fra Arbejdstilsynet. Af rapporten fremgår det, hvilke problemer der blev konstateret under tilsynet.

 

Hvis virksomheden er uenig i den tilsynsførendes beskrivelser af virksomhedens problemer, er det muligt at klage til Arbejdstilsynet. Det er dog ikke muligt at klage over selve niveauplaceringen, da denne er Arbejdstilsynets eget prioriteringsredskab.

 

Det bliver tjekket, om problemerne er løst

I tiden efter grundbesøget kan Arbejdstilsynet komme på opfølgningsbesøg. Den tilsynsførende vil her kontrollere, om eventuelle påpegede problemer er blevet løst.

 

Arbejdstilsynet kan også komme på besøg, hvis der har været en arbejdsulykke, er blevet anmeldt en arbejdsbetinget lidelse eller har været andre indsigelser om arbejdsmiljøet.

 

Niveauplaceringen kan ikke bare laves om

Det er Arbejdstilsynet, der beslutter, hvornår der evt. skal gennemføres et nyt grundbesøg. Virksomheden kan derfor ikke kræve, at Arbejdstilsynet skal gennemføre et nyt grundbesøg, for at I kan komme op på et bedre niveau.

 

LÆS MERE
Informationsmaterialer
Pjece om tilpasset tilsyn
Pjece om tilpasset tilsyn. Udgivet af Arbejdstilsynet.
Skema til at vurdere forebyggelsesniveauet
Spørgeskema til kontor og administration, som den tilsynsførende anvender til at vurdere forebyggelsesniveauet på virksomheden. Udgivet af Arbejdstilsynet.
Temasider om tilpasset tilsyn
Temasider om tilpasset tilsyn. Siderne findes på Arbejdstilsynets website.
Kvalitetshåndbog for tilsyn
Omfattende håndbog om tilsyn. Håndbogen er udgivet af Arbejdstilsynet og findes på deres website.
Love, bekendtgørelser og AT-vejledninger
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004.
Lov om arbejdsmiljø
Lovbekendtgørelse nr. 784 af 11. oktober 1999 af lov om arbejdsmiljø.

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR PRIVAT KONTOR OG ADMINISTRATION